notariusz cennik spadek, opłaty notarialne przy zakupie mieszkania, darowizna działki od rodziców koszty,
darowizna ziemi rolnej od wujka, darowizna działki a budowa domu, darowizna działki rolnej,
kupno działki rod notariusz cena, darowizna ogródka działkowego, opłata inwestycyjna w rod, art. 41 ust. 1 ustawy o rod,
dziedziczenie działki rod, umowa przeniesienia praw do działki rod, koszty sprzedajacego dzialke,
darowizna domu a zachowek, przepis działki budowlanej ile kosztuje, zakup działki od gminy opłaty
opłaty notarialne cennik, notariusz intercyza, akt notarialny repertorium, akty notarialne archiwum,
Treść tej strony nie stanowi reklamy,
w szczególności reklamy osobistej, ani oferty
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy – Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r.
W każdym przypadku, osoby chcące dokonać czynności notarialnych obowiązane są wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

PRZYKŁADY DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ

 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający prawo własności zbywcy (wypis aktu notarialnego, akt własności ziemi, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, etc.)
 • wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o jego przeznaczeniu do dokonywania wpisów w księdze wieczystej
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli sprzedawana jest część nieruchomości (jedna, dwie działki ewidencyjne)
 • zaświadczenie prezydenta (burmistrza, wójta) stwierdzające, że zbywana działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji, obszarze zdegradowanym bądź specjalnej strefy rewitalizacji
 • zaświadczenie właściwego organu, że działka nie jest położona na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej
 • zaświadczenie nadleśniczego, że zbywana działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, ani decyzją starosty, o jakiej mowa w art. 19 ust. 3 Ustawy o lasach
 • zaświadczenie właściwego organu, że zbywana działka nie jest położona na obszarze parku narodowego, parku krajobrazowego ani żadnego innego terenu objętego ochroną na podstawie przepisów Ustawy o ochronie przyrody.

Uwaga: nie można wykluczyć sytuacji, w której notariusz po analizie przedłożonych dokumentów zażąda dokumentów dodatkowych, i tak np.

 • zgody banku na wykreślenie z hipoteki z Działu IV księgi wieczystej, o ile wierzytelność zabezpieczona hipoteką wygasła
 • zaświadczenia z takiego banku o aktualnej w przewidywanej dacie zawarcia umowy wysokości wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
 • aktu zgonu osoby, której prawa dożywotnie ujawnione w Dziale III księgi wieczystej wygasły z chwilą jej śmierci
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzedu Skarbowego, że podatek od spadku (darowizny, zniesienia współwłasności, prawa nabytego po 1 stycznia 2007 r.) został uregulowany, nie należał się lub też zobowiązanie podatkowe w tym zakresie wygasło
 • zakładając, że przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna o powierzchni 0,30 ha, której nabywcą może być wyłącznie „rolnik indywidualny”, notariusz zażąda oświadczenia, poświadczonego przez prezydenta (wójta, burmistrza), że nabywca jest rolnikiem indywidualnym, ma wymagane prawem kwalifikacje rolnicze, prowadzi osobiście rodzinne gospodarstwo rolne od ponad 5 lat, jak również zamieszkuje od ponad 5 lat (co potwiedzi dokument zameldowania na pobyt stały) na terenie gminy, na terenie której położona jest nabywana nieruchomość lub też gminy sąsiedniej, zaś łączny obszar użytków rolnych, będących własnością tego rolnika (łącznie z nabywanym gruntem) nie przekroczy 300 ha

Zakładając, że nieruchomość została zabudowana, notariusz może zażądać dodatkowo:

 • pozwolenia na budowę
 • informacji o oddaniu budynku do użytkowania
 • informacji o nadaniu budynkowi numeru administracyjnego
 • zaświadczenia prezydenta (burmistrza), że w tym budynku nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy
 • dokument świadectwa charakterystyki energetycznej

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający prawo własności zbywcy (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, etc.)
 • zaświadczenie zarządcy nieruchomości wspólnej o braku zaległości zbywcy w płatności opłat oraz świadczeń na rzecz wspólnoty
 • zaświadczenia prezydenta (burmistrza), że w tym lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy
 • wypis z kartoteki lokali
 • zaświadczenie prezydenta (wójta, burmistrza), że „nieruchomość wspólna” (udział w której jest związany z własnością lokalu) nie jest położona na obszarze zdegradowanym, rewitalizowanym ani na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji
 • dokument świadectwa charakterystyki energetycznej

Uwaga: jak wyżej

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Dokumentowanie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu uzależnione jest od tego, czy dla tego prawa jest założona księga wieczysta czy też nie.

Jeśli księga wieczysta nie została uprzednio założona – dokumentami są

 • przydział lokalu
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • wypis aktu notarialnego nabycia (darowizna, sprzedaż, zamiana, etc.) lokalu
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o pokryciu wkładu budowlanego oraz braku zaległości w płatności opłat eksploatacyjnych, czynszu najmu oraz innych świadczeń na rzecz spółdzielni mieszkaniowej (z zaświadczenia spółdzielni powinno wynikać, że spółdzielnia uregulowała tytuł własności do gruntu, na którym posadowiony został budynek, w którym znajduje się zbywany lokal – poprzez wskazanie numeru księgi wieczystej)
 • zaświadczenia prezydenta (burmistrza), że w tym lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy

Uwaga: jak wyżej

Jeśli księga wieczysta została uprzednio założona – dokumentami są

 • odpis zwykły księgi wieczystej, gdzie w Dziale II (własność), jako uprawniony jest wpisany zbywca (wymóg bezwzględny) wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa, jeżeli wpisany jest tylko jeden z małżonków, a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało przydzielone w czasie trwania związku małżeńskiego
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o pokryciu wkładu budowlanego oraz braku zaległości w płatności opłat eksploatacyjnych, czynszu najmu oraz innych świadczeń na rzecz spółdzielni mieszkaniowej (z zaświadczenia spółdzielni powinno wynikać, że spółdzielnia uregulowała tytuł własności do gruntu, na którym posadowiony został budynek, w którym znajduje się zbywany lokal – poprzez wskazanie numeru księgi wieczystej)
 • zaświadczenia prezydenta (burmistrza), że w tym lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy

Uwaga: notariusz może zażądać wglądu do dokumentów stanowiących podstawę nabycia prawa przez zbywcę. Powyższe zasady odnoszą się zarówno co do zbycia lokali stanowiących lokale mieszkalne jak i niemieszkalne (użytkowe)

TESTAMENT

 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)

Uwaga: w przypadku zapisu testamentowego notariusz może zażądać dokumentu konkretyzującego przedmiot zapisu np. w przypadku zapisu lokalu lub nieruchomości – odpisu zwykłego księgi wieczystej

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 • dane personalne pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania)
 • w przypadku pełnomocnictwa do nabycia nieruchomości – odpis zwykły księgi wieczystej

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 • akt zgonu spadkodawcy
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne)
 • informacje o numerze PESEL zmarłego
 • jeśli przedmiotem spadku są nieruchomości, dla których są prowadzone księgi wieczyste, w których w Dziale II, jako właściciel jest wpisany spadkodawca – odpisy zwykłe ksiąg wieczystych

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • w przypadku, gdy umowę zawierają nupturienci, to jest osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński – informacja o planowanej dacie zawarcia związku małżeńskiego

© 2014 KANCELARIA NOTARIALNA Andrzej Sławomir Kubicz