opłaty notarialne, przepisanie działki krok po kroku, taksa notarialna jak obliczyć, opłaty notarialne przy zakupie działki rolnej, opłaty notarialne darowizna, notarialne poświadczenie kopii dokumentu cena, tani notariusz lublin, poświadczenie podpisu przez notariusza cena, opłaty notarialne ustawa,
umowa dożywocia kalkulator, ile sie czeka na termin u notariusza, co to jest taksa notarialna,
formalności przy zakupie działki rolnej, opłaty notarialne przy zakupie działki rolnej, kto opłaca notariusza przy sprzedaży działki,
 ile kosztuje notariusz przy sprzedaży ziemi, darowizna koszty notarialne kalkulator
koszt darowizny domu na dziecko, opłaty za darowiznę, jak zapłacić za działkę u notariusza,
opłata notarialna od darowizny pieniężnej, opłaty notarialne darowizna,
Treść tej strony nie stanowi reklamy,
w szczególności reklamy osobistej, ani oferty
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy – Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r.
Szczegółowy tryb dokonywania czynności notarialnych regulują przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 164). Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Notariusz dokonuje – między innymi – następujących czynności:
  • sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza poświadczenia
  • doręcza oświadczenia
  • spisuje protokoły
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności.

Stwierdzenie tożsamości powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów (dowód osobisty, paszport), a w przypadku braku takich dokumentów – w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej (np. zgodne oświadczenia co najmniej 2 osób legitymujących się prawidłowymi dokumentami tożsamości).

Podpisy na aktach notarialnych i poświadczanych dokumentach są składane w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczanym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza, osoba która dokument podpisała, powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Okoliczność tę notariusz zaznacza w sporządzanym dokumencie.

„Kopie” oryginału aktu notarialnego, zwane są w Prawie o notariacie wypisami, które to wypisy mają moc prawną oryginału. Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Oryginał aktu notarialnego nie może być wydawany poza siedzibę kancelarii. Notariusz może wydawać wypisy sporządzonych aktów notarialnych za okres ostatnich 10 lat, bowiem po upływie tego okresu oryginały aktów notarialnych przekazywane są do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych.


© 2014 KANCELARIA NOTARIALNA Andrzej Sławomir Kubicz